Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

1. Українська мова та література

О. Білічак. ІНТЕРТЕКСТУАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ЛІРИКИ Є. ПЛУЖНИКА: ХУДОЖНЬО-ФІЛОСОФСЬКЕ СВІТОБАЧЕННЯ

С. Єрмоленко. ВПЛИВ ПЕРСОНІФІКАЦІЇ НА ВОКАТИВ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ПРОЗИ)

С. Омельчук, І. Хомуліна. ОРГАНІЗАЦІЯ ВЕРБАЛЬНИХ ЗАСОБІВ СУЧАСНОГО УКРАЇНСЬКОГО РЕКЛАМНОГО ПОВІДОМЛЕННЯ НА ЛЕКСИЧНОМУ РІВНІ: ЕКСТРАЛІНГВАЛЬНІ ЧИННИКИ

М. Підодвірна. ІРОНІЯ ЯК КОНСТРУКТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ НЕНАДІЙНОЇ НАРАЦІЇ В РОМАНАХ Ґ. ШКУРУПІЯ ТА В. ДОМОНТОВИЧА

О. Свириденко. «НАПИСАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ВИДНА БЫЛА ПРАВДА ОПОЭТИЗИРОВАННАЯ»: ЛИСТИ Т. ШЕВЧЕНКА ЯК СПЛАВ РОЗПОВІДНОГО НАЧАЛА ТА ЛІРИКИ

М. Слободян. ПІДСИЛЮВАЛЬНІ ЧАСТКИ АЖ, ЖЕ, ТА В ПРИДІЄСЛІВНІЙ ПОЗИЦІЇ: ГРАМАТИЧНИЙ, ФУНКЦІЙНИЙ, КОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ПРОЗИ)

О. Чорна. СУБ’ЄКТ ОБРЯДОВОЇ ДІЇ У КОЛЯДКОВИХ «ТЕКСТАХ ШЛЯХУ»

О. Шаф. МАСКУЛІННА ТАКТИКА АГРЕСІЇ В УКРАЇНСЬКІЙ РАДЯНСЬКІЙ ПОЕЗІЇ 20–40-Х РОКІВ ХХ СТОЛІТТЯ

2. Література зарубіжних країн

O. Kravets, N. Proskurina. MYTHOLOGICAL WORLD IN D. LESSING’S DILOGY “MARA AND DANN”

Н. Телегіна, О. Пасічник. ПРИЙОМ КОНТРАСТУ У П’ЄСІ ТЕННЕССІ ВІЛЬЯМСА «СКЛЯНИЙ ЗВІРИНЕЦЬ»

3. Романські, германські та східні мови

Н. Вильховченко. СИСТЕМНЫЙ ХАРАКТЕР КВАЗИСПЕЦИАЛЬНОЙ ЛЕКСИКИ В НАУЧНО-ФАНТАСТИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ

Ю. Гайденко. КОМПОЗИЦІЙНО-МОВЛЕННЄВА ФОРМА «РОЗПОВІДЬ» ТА ЇЇ РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ У РОМАНАХ ШАРЛОТТИ БІНҐХЕМ

О. Крайняк. СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНОЇ ГРУПИ ДІЄСЛІВ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ «ПОМИЛЯТИСЯ» В СУЧАСНІЙ НІМЕЦЬКІЙ МОВІ

Н. Попова. ЕКСПРЕСІЯ МОВНИХ ОДИНИЦЬ ЯК ЗАСІБ ПОБУДОВИ МОВЛЕННЄВИХ СТРАТЕГІЙ ТА ЧИННИК ЗМІН НАЦІОНАЛЬНО МАРКОВАНИХ КОНЦЕПТІВ

Л. Сандій. ГАСТРОНОМІЧНІ ТЕРМІНИ ЯК РЕСУРС ДЛЯ ПОПОВНЕННЯ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ЛЕКСИКОНУ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

J. Tsys. SCHEMA-ORIENTED LANGUAGE AS A LINGUISTIC INDICATOR OF PERSPECTIVE IN DRAMA

I. Shylinska. WAYS OF INFORMATION TECHNOLOGY TERMINOLOGY FORMATION

4. Теорія літератури

Л. Бондарук. ФРАНЦУЗЬКА МІФОКРИТИКА В ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОМУ АСПЕКТІ

М. Фока. ПОЕТИКА ПІДТЕКСТУ ЯК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА ПРОБЛЕМА

5. Порівняльне літературознавство

Н. Ільїнська. ТИПОЛОГІЯ РЕЛІГІЙНО-ПОЕТИЧНОЇ СВІДОМОСТІ Б. БРЕХТА І Й. БРОДСЬКОГО

6. Загальне мовознавство

Е. Хомчак, И. Волкова. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КАК СТЕРЖНЕВОЙ МЕТОД

7. Перекладознавство

О. Cухина, Ю. Лобода. СПЕЦИФІКА ПЕРЕКЛАДУ СУДОВИХ РІШЕНЬ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ

8. Мова і засоби масової комунікації

І. Межуєва, С. Єльцова. СТРУКТУРНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕКСТІВ (НА МАТЕРІАЛІ АНГЛОМОВНОЇ ПРЕСИ)

О. Просяник. СЕМІОТИКА СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Рецензії

Т. Гребенюк. ЛІТЕРАТУРА НА ПОМЕЖІВ’Ї: РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ ІРИНИ КРОПИВКО «УКРАЇНСЬКА І ПОЛЬСЬКА ПОСТМОДЕРНА ПРОЗА (КАРНАВАЛ, ФРАГМЕНТАЦІЯ, ФРОНТИР)»