Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Українська мова та література

Н. Булава. ВІДОБРАЖЕННЯ НАЗВ КОЛЬОРІВ В АНТРОПООСНОВАХ ПІВНІЧНОЇ ДОНЕЧЧИНИ

М. Васильчук. ГУЦУЛЬСЬКИЙ АСПЕКТ ТВОРЧОСТІ ЛУКИ ДАНКЕВИЧ

Г. Івасюк. МОВНИЙ ЕТИКЕТ В ЕПІСТОЛЯРНОМУ СТИЛІ

Р. Коца. СКЛАДНОНУЛЬСУФІКСАЛЬНІ ПРИКМЕТНИКИ В АКТОВІЙ МОВІ XVI – XVIII СТ.

Н. Майборода. ОБРАЗНІ ЗАСОБИ У МОВНО-ХУДОЖНІЙ КАРТИНІ СВІТУ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО

А. Романченко. ДИСКУРСИВНА МЕТАФОРА ЕЛІТАРНОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ ВЧЕНОГО

О. Свириденко. СТУДІЯ П. ГУЛАКА-АРТЕМОВСЬКОГО «О ПИСЬМАХ» ТА ЇЇ РОЛЬ У СТАНОВЛЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ РОМАНТИЧНОЇ ЕПІСТОЛЯРНОЇ ТРАДИЦІЇ

Т. Сіроштан. ЛЕКСИКО-СЛОВОТВІРНІ ТИПИ АБСТРАКТНИХ ІМЕННИКІВ НА -Б(А), -ОБ(А) В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ ХІ–ХІІІ СТ.

V. Slabouz, S. Budnyk. ANGLICISMS IN MODERN UKRAINIAN

Т. Шевченко. ЕСЕЇСТИЧНІ ПРАКТИКИ ЛЮБКА ДЕРЕША

Російська мова та література

И. Пушкарева. О МЕДИАОБРАЗЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ИЗДАНИЯ: ТЕМА ИСТОРИИ ГОРОДСКОЙ ГАЗЕТЫ НА ЕЁ СТРАНИЦАХ (СЕМАНТИКО-СТИЛИСТИЧЕКИЙ АСПЕКТ)

Романські, германські та східні мови

M. Byba. METHAPHORICAL MODEL “HOLIDAY IS WAR” IN SPANISH LINGUISTIC CULTURE

І. Вислободська. РОЗВИТОК СЕМАНТИЧНОЇ СТРУКТУРИ ПОСТПОЗИТИВА «UP» У ФРАЗОВИХ ДІЄСЛОВАХ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

А. Зінченко. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ ВТОРИННИХ НОМІНАЦІЙ ІНДЕФІНІТНОЇ КІЛЬКОСТІ У ФРАГМЕНТАХ АНГЛОМОВНОГО ПУБЛІЦИСТИЧНОГО ДИСКУРСУ

М. Кізіль. РОЛЬ АФІКСАЦІЇ У ТВОРЕННІ АНГЛОМОВНИХ ІННОВАЦІЙ СФЕРИ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Е. Кущ. ҐЕДЖУВАННЯ ТА ЗАСОБИ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ В АНГЛОМОВНОМУ НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ

Н. Попова, А. Асфар. ВІДМІННОСТІ ЛЕКСИЧНИХ ЗАСОБІВ АКТУАЛІЗАЦІЇ ЦІННІСНОГО СКЛАДНИКА НАЦІОНАЛЬНО-МАРКОВАНИХ КОНЦЕПТІВ У ЧОЛОВІЧОМУ ТА ЖІНОЧОМУ МОВЛЕННІ ІСПАНЦІВ

Теорія літератури

І. Кропивко. ПРАГМАТИЧНИЙ ТА ХУДОЖНІЙ АСПЕКТИ ЛІТЕРАТУРИ ПОДОРОЖЕЙ СУЧАСНИХ УКРАЇНСЬКИХ І ПОЛЬСЬКИХ АВТОРІВ

І. Скляр. ВНУТРІШНІЙ СВІТ ПЕРСОНАЖА В ПСИХОПОЕТИКАЛЬНІЙ ПЛОЩИНІ

Порівняльне літературознавство

В. Коротєєва. МІФОПОЕТИЧНА КАРТИНА СВІТУ ЯК ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧА КАТЕГОРІЯ

Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство

О. Коренькова. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНА КЛАСИФІКАЦІЯ ДІЄСЛІВ ВОЛЬОВОГО ПСИХІЧНОГО СТАНУ В УКРАЇНСЬКІЙ, НІМЕЦЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

Перекладознавство

V. Koulykova. LES PARTICULARITÉS DE LA REPRÉSENTATION DES CARACTÉRISTIQUES LEXICALES DU DISCOURS COSMÉTOLOGIQUE FRANÇAIS DANS LA LANGUE UKRAINIENNE

Г. Лещенко. СПЕЦИФІКА ВІДТВОРЕННЯ ФОНОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ В ОБРЯДІ ПОХОВАННЯ

М. Рудіна, О. Шванова. ПЕРЕКЛАД АНГЛОМОВНОГО ВАРІАНТУ МІЖНАРОДНОГО ДОКУМЕНТУ “DIRECTIVE 2009/28/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL OF 23 APRIL 2009 ON THE PROMOTION OF THE USE OF ENERGY FROM RENEWABLE SOURCES” УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ ЯК НАВЧАЛЬНИЙ РЕСУРС ЛІТНЬОЇ ПРАКТИКИ СТУДЕНТІВ-ПЕРЕКЛАДАЧІВ

О. Содель. СТРАТЕГІЇ І ТАКТИКИ ВІДТВОРЕННЯ КОМІЧНОГО, ВТІЛЕНОГО В АНГЛОМОВНОМУ АНЕКДОТІ, В УКРАЇНОМОВНОМУ ПЕРЕКЛАДІ

Мова і засоби масової комунікації

О. Кравченко. ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИРЕКТИВІВ, ПРОМІСИВІВ ТА КОНСТАТИВІВ У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНИХ ТЕКСТАХ КИТАЙСЬКОМОВНОГО МОЛОДІЖНОГО ІНТЕРНЕТ-ДИСКУРСУ

Ю. Полєжаєв. КОМУНІКАТИВНІ СТРАТЕГІЇ ОПТИМІЗАЦІЇ В АНГЛОМОВНИХ РЕКЛАМНИХ ТРЕВЕЛ-МЕДІАТЕКСТАХ

Міжкультурна комунікація

О. Горда. СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ УРОКУ НА ТЕМУ «РОБОТА» З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Рецензії

Н. Панасенко. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ О.О. ЖИХАРЄВОЇ «ЕКОПОЕТИКА АНГЛОМОВНОГО БІБЛІЙНОГО ДИСКУРСУ: КОНЦЕПТИ, ОБРАЗИ, НАРАЦІЇ»