Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Українська мова та література

О. Акастьолова. СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВОТВОРІВ У РОМАНІ ЛЮКО ДАШВАР «НА ЗАПАХ М’ЯСА»

О. Бойчук. КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВИЙ ФОЛЬКЛОР ЯК ПОКАЗНИК ЗБЕРЕЖЕННЯ ІДЕНТИЧНОСТІ РЕГІОНУ ТА ЙОГО КУЛЬТУРНОЇ ТРАДИЦІЇ (НА МАТЕРІАЛАХ ІЗ ТЕРЕНІВ ЗАХІДНОГО ПОЛІССЯ)

С. Булик-Верхола, Ю. Теглівець. АДАПТАЦІЯ НІМЕЦЬКОМОВНИХ ЗАПОЗИЧЕНЬ В УКРАЇНСЬКІЙ МУЗИЧНІЙ ТЕРМІНОЛОГІЇ

А. Верлата. КОРЕЛЯТИВНА МОДЕЛЬ МОДЕРНІСТСЬКОЇ ІРОНІЇ В ПОЕТИЧНОМУ ТА ДРАМАТИЧНОМУ ДОРОБКУ ВАСИЛЯ ПАЧОВСЬКОГО

Л. Давидюк. СЮЖЕТНА СТРУКТУРА НАЙДАВНІШИХ ЗАХІДНОПОЛІСЬКИХ АПОКРИФІВ

О. Єрмолаєва, Р. Трифонов. СЕМАНТИКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ СОМАТИЗМУ РУКИ В МОВІ УКРАЇНСЬКОЇ ПУБЛІЦИСТИКИ

В. Заєць. ДЕРИВАЦІЙНА ПАРАДИГМА НЕОЛОГІЗМІВ ПРОЗИ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА

Н. Кочукова. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ ВИКОРИСТАННЯ НАЗВ ОСІБ ЖІНОЧОЇ СТАТІ У ПРОФЕСІЙНОМУ ТА НАУКОВОМУ МОВЛЕННІ

Є. Моштаг. МОВНІ ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ ЕМОЦІЙ В УКРАЇНСЬКІЙ ЖІНОЧІЙ МАНДРІВНІЙ ПРОЗІ

О. Рибцева. ХУДОЖНЄ ВТІЛЕННЯ МОТИВУ ПОДОРОЖІ У ЧАСІ ТА ПРОСТОРІ У ТВОРЧОСТІ ВІКТОРА ПОЛОЖІЯ

Л. Топчій. ПРИЙОМИ ВИКОРИСТАННЯ РИТОРИЧНИХ ПИТАНЬ У МОНОЛОГІЧНОМУ МОВЛЕННІ ДМИТРА ПАВЛИЧКА

Л. Умрихіна. ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА СПОНУКАЛЬНІ КОНСТРУКЦІЇ

Російська мова та література

М. Еремина-Чащина. БЕСТИАРНЫЙ КОД В ПРОЗЕ С.Д. КРЖИЖАНОВСКОГО

А. Ивко. МОДЕЛИ ИСХОДНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ГЛАГОЛЬНЫХ УНИВЕРБОВ: ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ

Література зарубіжних країн

А. Акімова. ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ ДИСКУРС КИТАЙСЬКОЇ ДРАМАТУРГІЇ: СПІВВІДНОШЕННЯ НОВИХ ФОРМ ВЕРБАЛЬНОГО Й ВІЗУАЛЬНОГО В ДРАМІ ТЯНЬ ХАНЯ «ЖІНКА-ІНСПЕКТОР СЕ ЯОХУАНЬ» (1961 Р.)

О. Лілова. АКТУАЛІЗАЦІЯ ІДЕОЛОГІЧНОГО ЗМІСТУ В АНГЛІЙСЬКІЙ РАННЬОТЮДОРІВСЬКІЙ ДРАМІ

М. Пшенична. НАРАТИВНА СТРУКТУРА РОМАНУ ДЖ.М. КУТЗЕЄ «ЕЛІЗАБЕТ КОСТЕЛЛО»

М. Фока. КУЛЬТ ВИНА ТА ЙОГО ПІДТЕКСТОВІ СМИСЛИ В ПОЕЗІЇ ЛІ БО

Романські, германські та східні мови

А. Artsyshevska, N. Hrynya. WAYS OF USING FICTION IN TEACHING ESP

Н. Жигало. ПРЕФІКСАЛЬНІ ЗАСОБИ ТВОРЕННЯ ОЦІННОГО ЗНАЧЕННЯ СЛОВА (НА МАТЕРІАЛІ «СПОВІДІ» АВРЕЛІЯ АВГУСТИНА)

Ю. Заблоцький. ЧАСТИНОМОВНИЙ АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ (НА МАТЕРІАЛІ ПЕРЕДВИБОРЧИХ ПРОМОВ КАНДИДАТІВ НА ПОСТ ПРЕЗИДЕНТА США 2012 РОКУ)

І. Кірковська. ВЗАЄМОДІЯ СЕМАНТИКИ МОДАЛЬНОСТІ ТА ТЕМПОРАЛЬНОСТІ У ВИСЛОВЛЮВАННЯХ ЗІ ЗНАЧЕННЯМ ФУТУРАЛЬНОСТІ (НА МАТЕРІАЛІ ІСПАНСЬКОЇ МОВИ)

Ю. Ковбаско, С. Баб’як. СЕМАНТИЧНІ ФУНКЦІЇ ДЕСЕМАНТИЗОВАНОГО IT У СЕРЕДНЬОАНГЛІЙСЬКОМУ ПЕРІОДІ

І. Козубська. СТИЛІСТИЧНЕ ЗАБАРВЛЕННЯ ІМЕННИКІВ В АНГЛІЙСЬКИХ МОНОГРАФІЯХ З ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Н. Корнєва, О. Коваленко. ФУНКЦІОНУВАННЯ ОЦІННИХ ЛЕКСИЧНИХ ОДИНИЦЬ У НІМЕЦЬКОМОВНИХ НАУКОВИХ РЕЦЕНЗІЯХ

А. Курганська, Д. Чистяк. ХУДОЖНЯ КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ АРХЕТИПУ ВОДИ У ЛІРИЦІ А. МОКЕЛЯ

А. Литвин. ЛІНГВОПРАГМАТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ НОВОЇ СПОРТИВНОЇ ЛЕКСИКИ ЯК ЗАСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЦЕПЦІЇ ЯВИЩ, ОЗНАК І ПРОЦЕСІВ У СФЕРІ СПОРТУ ТА ТУРИЗМУ НОСІЯМИ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

І. Матіяш-Гнедюк. АКТУАЛІЗАЦІЯ СЛОВНИКОВИХ ДЕФІНІЦІЙ ЛЕКСЕМИ LOVE У БРИТАНСЬКОМУ МЕДІА-ДИСКУРСІ В КОНТЕКСТІ ЕВОЛЮЦІЇ БРИТАНСЬКОЇ МОВНОЇ КАРТИНИ СВІТУ

О. Матвієнків. УЗУАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ФРАЗЕОЛОГІЧНИХ ОДИНИЦЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ ДОБИ ПОСТМОДЕРНУ

Р. Мельничук. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ СУЧАСНОГО НІМЕЦЬКОГО КОНСОНАНТИЗМУ

Т. Полякова, В. Самарина. ЭКСПРЕССИВНОСТЬ В ЖАНРЕ ТВИТТИНГ В АНГЛОЯЗЫЧНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ

А. Прокойченко. ЕМОТИВНЕ ЗАБАРВЛЕННЯ ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Д.Г. ЛОУРЕНСА «КОХАНЕЦЬ ЛЕДІ ЧАТТЕРЛЕЙ»)

В. Радкевич. ЗАПИТ І РОЗ’ЯСНЕННЯ КРІЗЬ ПРИЗМУ ТЕОРІЇ ДИСКУРСИВНИХ АКТІВ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ПРОЗИ)

М. Сальтевська. АНГЛОМОВНИЙ ГАЗЕТНИЙ ДИСКУРС ЯК КОНТЕКСТ ДОСЛІДЖЕННЯ ВТІЛЕННЯ КОНЦЕПТІВ

Н. Середа. ПРОЯВ КАТЕГОРІЇ ЯКОСТІ В СКЛАДНИХ ПРИКМЕТНИКАХ НА ПРИКЛАДІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ

О. Тищенко. КОМПОЗИЦІЙНА СТРУКТУРА ГРЕЦЬКИХ ГАЗЕТНИХ ЛІТЕРАТУРНИХ РЕЦЕНЗІЙ

О. Тінкован. КАТЕГОРІЯ КІЛЬКІСНОСТІ У СУЧАСНІЙ АНГЛІСТИЦІ З ПОЗИЦІЙ ФУНКЦІЙНО-СЕМАНТИЧНОГО ПІДХОДУ

О. Фадєєва. ПРАГМАТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ІРОНІЇ

Порівняльне літературознавство

Ю. Бондарчук. ІСТОРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРЕДУМОВИ СПРИЙМАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ В АНГЛІЇ

А. Онопрієнко. ОБРАЗ ПАВУКА І ПАВУТИНИ В СТРУКТУРІ МОТИВУ «ENNUI DE VIVRE» У ПОЕЗІЇ ФРАНЦУЗЬКИХ ТА РОСІЙСЬКИХ СИМВОЛІСТІВ

О. Смольницька. САКРАЛЬНІ СИМВОЛИ ТРОЯНДИ І ШИПШИНИ У ВИБРАНІЙ ТВОРЧОСТІ ВІРИ ВОВК: РОМАНО-ГЕРМАНСЬКИЙ КОНТЕКСТ

Загальне мовознавство

А. Гідора-Шишковська. АБРЕВІАТУРА ТЕРМІНІВ В АКТАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Т. Семикрас. КОГНІТИВНИЙ АСПЕКТ У ДОСЛІДЖЕННІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ

Порівняльно-історичне, типологічне мовознавство

Л. Рибачківська. ЗІСТАВНИЙ АНАЛІЗ СПОСОБІВ ТВОРЕННЯ ВІДОНІМНИХ ПОХІДНИХ У СЛОВОТВІРНИХ ГНІЗДАХ ІЗ ВЕРШИНАМИ-ОНІМАМИ В УКРАЇНСЬКІЙ ТА АНГЛІЙСЬКІЙ МОВАХ

Перекладознавство

О. Волдинер, І. Чарікова. ФОНЕТИЧНА ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ ТА ЇЇ ПСИХОЛІНГВІСТИЧНІ ЗАСАДИ

А. Давиденко. ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФРАЗЕОЛОГІЧНОГО ПРИСУДКА В МОВІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

О. Добринчук. ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ АВТОРСЬКИХ НЕОЛОГІЗМІВ (НА МАТЕРІАЛІ РОМАНУ Р. ХАГЕЛЬШТАНГЕ «ІГРАШКА БОГІВ»)

Р. Дуров, Ю. Шепель. НАЦІОНАЛЬНА СВОЄРІДНІСТЬ АНГЛІЙСЬКИХ КОНЦЕПТУАЛЬНИХ МЕТАФОРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ ІЗ КУЛЬТУРОЛОГІЧНОЮ КОНОТАЦІЄЮ ТА СПОСОБИ ЇХНЬОГО ПЕРЕКЛАДУ

М. Кириллова, Е. Воробьева. ДЕТЕРМИНАНТЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОРИГИНАЛЕ И ПЕРЕВОДЕ

Мова і засоби масової комунікації

О. Кузик. ІНВЕКТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ АНТРОПОНІМІВ У ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ АНГЛОМОВНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Рецензії

Г. Загайська. РЕЦЕНЗІЯ НА МОНОГРАФІЮ Б.В. ЧЕРНЮХА «ЛАТИНСЬКЕ ДІЄСЛОВО: АСПЕКТ І АКЦІОНАЛЬНІСТЬ»