Завантажити номер одним файлом

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

Порівняльне літературознавство

О. Бежан. ЛОКУС КОНЦТАБОРУ В СУЧАСНІЙ АМЕРИКАНСЬКІЙ ТА РОСІЙСЬКІЙ ПРОЗІ (В. СТАЙРОН, ДЖ. ФОЕР, В. ГРОССМАН, А. КУЗНЄЦОВ)

А. Адамович. РЕЦЕПЦІЯ ІСТОРИЧНОГО МИНУЛОГО У РОМАНАХ М. ШОЛОХОВА І М. СТЕЛЬМАХА

Ю. Штельмухова. «ЧЕХОВСЬКЕ» У ДРАМАТУРГІЇ БЕРНАРДА ШОУ

Н. Ильинская. ТИПОЛОГИЯ АНАКРЕОНТИЧЕСКОГО МОТИВА ЦИКАДЫ В ПОЭЗИИ ДЖОНА КИТСА И АРСЕНИЯ ТАРКОВСКОГО

Російська мова та література

А. Кеба. БИБЛЕЙСКИЕ РЕМИНИСЦЕНЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ АНДРЕЯ ПЛАТОНОВА

А. Кистанова. ОБРАЗ ЕКАТЕРИНЫ II В ХУДОЖЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ ДЕРЖАВИНА: ВЕРБАЛИЗАЦИЯ И ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

О. Климчук. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СОЦИОКУЛЬТУРНОГО КОНТЕКСТА В КНИГЕ А. НАЙМАНА «СЛАВНЫЙ КОНЕЦ БЕССЛАВНЫХ ПОКОЛЕНИЙ»

Теорія літератури

И. Шлапак. МАСКА ИМЕНИ В СОДЕРЖАТЕЛЬНО-СМЫСЛОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА

Я. Голобородько. DISCOVERISM УКРАЇНСЬКОГО ПРОСТОРУ (ДИСКУСІЙНІ СПОСТЕРЕЖЕННЯ НАД РОМАНОМ МИХАЙЛА СЛАБОШПИЦЬКОГО)

М. Сахневич. К ВОПРОСУ О ФОРМАХ АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ В ЛИРИКЕ

О. Чик. ЖАНРОВІ ОЗНАКИ РОМАНУ ВИХОВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ПОШУКИ У ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВІ ХVIII – XIX СТ

А. Самарин. РУССКАЯ ДРАМАТУРГИЯ РУБЕЖА XX–XXI СТОЛЕТИЙ: ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ

І. Burtseva. STYLISTIC DEVICES USED TO EXPRESS SPATIALITY IN LITERARY DISCOURSE

Література зарубіжних країн

О. Семенец. ОСОБЕННОСТИ РЕЦЕПЦИИ АНТИЧНОГО ТЕКСТА ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Ю. Главацька. ГНОСЕОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТЕКСТУ АНГЛОМОВНОЇ БАЙКИ

Т. Борисова. КРИТЕРИИ СТЕРЕОТИПНОСТИ ПЕРСОНАЖА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОЙ ПРОЗЫ)

Ю. Запорожченко. ИМИДЖ ГЕРМАНИИ В РОМАНЕ Б. ШЛИНКА «ЧТЕЦ»

Українська мова та література

І. Береза. ВІТАЇСТИЧНИЙ КОМПОНЕНТ ХАРАКТЕРІВ У П’ЄСІ «НЕ ЗРОЗУМІЛИ» ДМИТРА МАРКОВИЧА

М. Куценко. ТЕЛЕОЛОГІЯ ЕГОЦЕНТРИЗМУ ЯК НЕЗАВЕРШЕНИЙ ПРОЕКТ МИКОЛИ ХВИЛЬОВОГО

Т. Трофименко. МИКОЛА КУЛІШ ТА ІВАН ДНІПРОВСЬКИЙ: ДІАЛОГ КРІЗЬ ЧАС

А. Меншій. СЕМАНТИКА ЗООМОРФНИХ ОБРАЗІВ У ПРОЗІ М. КОЦЮБИНСЬКОГО ТА М. ЧЕРНЯВСЬКОГО

В. Назарець. АДРЕСОВАНА ЛІРИКА МИКОЛИ ЗЕРОВА

Н. Науменко. ФОЛЬКЛОРНІ КОНТАМІНАЦІЇ У ТВОРЕННІ ПРОЗОВО-ЛІРИЧНОЇ ОПОВІДІ

Н. Чухонцева. МІФОЛОГЕМА СТЕПУ В ХУДОЖНІЙ ПРОЗІ ДМИТРА МАРКОВИЧА