Рубрика «Українська мова та література»

УДК: 821.161:82-1

Л. Корівчак

кандидат філологічних наук,

старший викладач кафедри української літератури

Херсонського державного університету

 

ВІЗІЇ ДУМИ І МРІЇ У ЛІРИЦІ М. ЧЕРНЯВСЬКОГО

 

Основний текст

 

Література: 

1. Вороний М.К. Поезії. Переклади. Критика. Публіцистика. К.: Наукова думка, 1996. 704 с.

2. Голомб Лідія. Із спостережень над українською поезією ХІХ – ХХ століть : збірник статей. Ужгород: Гражда, 2005. С. 141–155.

 

Анотація

Л. КОРІВЧАК. ВІЗІЇ ДУМ І МРІЙ У ЛІРИЦІ М. ЧЕРНЯВСЬКОГО

У статті досліджуються особливості психології ліричного героя у ліриці М. Чернявського. Основна увага зосереджена на візіях дум і мрій, які сприяють поглибленню процесу суб’єктивного осмислення індивідом кінця ХІХ – перших десятиліть ХХ століття своїх почуттів. (Обсяг анотації 3-5 речень)

Ключові слова: ліричний герой, думи, мрії, модернізм.

 

Аннотация

Л. КОРИВЧАК. ВИДЕНИЕ ДУМ И МЕЧТАНИЙ В ЛИРИКЕ М. ЧЕРНЯВСКОГО

В статье исследуется специфика психологии лирического героя лирики М. Чернявского. Особое внимание уделено видениям дум и мечтаний, которые служат для раскрытия процесса субъективного восприятия индивидом конца ХІХ – первых десятилетий ХХ века своих чувств. (Объём аннотации 3-5 предложений)

Ключевые слова: лирический герой, думы, мечты, модернизм.

 

Summary

L. KORIVCHAK. VISION OF THOUGHTS AND DREAMS IN M. CHERNYAVSKY’S LYRICS

The article deals with the specificity of psychology of M. Cherniavsky’s lyrical hero. Special attention is paid to the vision of thoughts and dreams, which are used for the disclosure of process of the subjective perception of feelings by the individual of the end of the XIX – first decades of the XX century. (Summary’s length is 3-5 sentences)

Key words: lyrical hero, thoughts, dreams, modernism.